Dance Theater

Καταστατικό Σωματείου Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Ά ρ θ ρ ο     1ο

Ιδρύεται στην Αθήνα, Επαγγελματικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Σωματείο με την επωνυμία « ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και συντετμημένα « Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.».

Το Σωματείο θα έχει έδρα το Δήμο των Αθηναίων. Η έδρα δύναται να μεταφερθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως πέραν των ορίων του Νομού Αττικής.

  Ά ρ θ ρ ο   2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σωματείου είναι:

1) Η αλληλοβοήθεια των μελών και η φροντίδα για την εξύψωση και κατοχύρωση του παρ’ αυτών ασκουμένου επαγγέλματος (ήτοι της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας δια του κλασσικού - συγχρόνου - ρυθμικής και εν γένει όλων των                    ειδών χορού καθώς και η συνεργασία με άλλα συγγενή σωματεία (τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού) για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών.

2) Η δια νομίμων ενεργειών και διαδικασιών επίλυση των επαγγελματικών προβλημάτων τα οποία αφορούν τα μέλη.

3) Η επικοινωνία μετά των δημοσίων αρχών εν γένει και ιδίως η επικοινωνία και συνεργασία μετά των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Δημ. Τάξεως για την εξεύρεση και εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων σχετικά με την ανάπτυξη, κατοχύρωση και προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου και γενικότερα η άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος για την προστασία του επαγγέλματος και για την εφαρμογή της νομιμότητας σχετικά με τη λειτουργία των σχολών.

 4) Η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των μελών και αυτών (διαμεσολαβώντας) μετά των αρμοδίων κρατικών φορέων  (Υπουργεία-Δημόσιες Υπηρεσίες) και αρχών για την μελέτη και αντιμετώπιση των εν γένει προβλημάτων και προάσπιση – κατοχύρωση των συμφερόντων τους.

5) Η προσφορά (στα μέλη) Υπηρεσιών και προστασία τους σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί παρέμβαση και παράσταση στις αρμόδιες αρχές όταν παραβλάπτονται τα συμφέροντα των μελών ή παραβιάζονται διατάξεις, Υπουργικές αποφάσεις και βασικοί Κανόνες Δικαίου.

6) Γενικά, η ηθική και υλική υποστήριξη των μελών, η ανάπτυξη του πνεύματος συναδελφικότητας και αλληλεγγύης και η εν γένει ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης. Η οργάνωση προγραμμάτων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων και η διενέργεια πάσης φύσεως νομίμων πράξεων, για την προστασία του επαγγέλματός των και η άσκηση ελέγχου ως προς την νόμιμη λειτουργία ή μη άλλων ομοίων σχολών δια την παραστάσεως της Διοικήσεως του σωματείου εις τους αρμόδιους κρατικούς φορείς (π.χ. Νομαρχίες, Δικαστήρια κ.λ.π.).

 

Ά ρ θ ρ ο     3ο

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

Η πραγματοποίηση των στόχων του σωματείου επιτυγχάνεται με τα κατωτέρω μέσα που αναφέρονται ενδεικτικά:

1) Με την οργάνωση διαλέξεων και προβολή ταινιών επαγγελματικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού περιεχομένου και την κυκλοφορία εσωτερικού ενημερωτικού δελτίου.

2) Με την ίδρυση ταμείου αλληλοβοήθειας για την υποβοήθηση των ασθενών και ανικάνων συναδέλφων και των συναδέλφων που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική θέση.

3) Με την κινητοποίηση των μελών για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους  με τη νόμιμη χρησιμοποίηση κάθε μορφής συνδικαλιστικής πάλης.

4) Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο μη ειδικά αναφερόμενο, μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος, των Διεθνών Συμβάσεων και της μέχρι σήμερα πρακτικής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Ιδρυτές – Μέλη - Εγγραφή, δικαιώματα, υποχρεώσεις

αυτών –  Πειθαρχικές Ποινές.

 

Ά ρ θ ρ ο     4ο

Οι συνυπογράφοντες το παρόν καταστατικό Ιδρυτές του Σωματείου θεωρούνται ότι  πληρούν τα επαγγελματικά, τεχνικά και ηθικά προσόντα, για να είναι  τακτικά μέλη.

 

Ά ρ θ ρ ο    5ο

Το σωματείο αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.

1) Τακτικά μέλη δύνανται να γίνουν ιδιοκτήτες σχολών χορού ( κλασσικό – σύγχρονο - ρυθμική) των οποίων οι σχολές λειτουργούν νόμιμα και οι οποίοι έχουν δίπλωμα χορευτικής και ρυθμικής τέχνης είτε ημεδαπής είτε ισότιμης  αλλοδαπής σχολής.

2) Επίτιμο μέλος δύναται να γίνει κάθε άτομο εξέχον στην κοινωνία, ιδίως το έχον σχέση με τη χορευτική τέχνη - καλλιτέχνες κ.λ.π. και επίσης μέλη της κοινωνίας που συντελούν στην ευόδωση του σκοπού του Σωματείου.

 Ά ρ θ ρ ο    6ο

1) Την εγγραφή κάποιου ως τακτικού μέλους του Σωματείου αποφασίζει το Δ.Σ. κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του ενδιαφερομένου, έχοντος τα τυπικά προσόντα και δηλώνοντας ότι αποδέχεται το καταστατικό. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται στην αμέσως προσεχή Γ.Σ. του Σωματείου.

2) Το επίτιμο μέλος εγγράφεται κατόπιν προτάσεως ενός τακτικού μέλους και εγκρίσεως υπό του Δ.Σ. και στη συνέχεια της Γ.Σ. του Σωματείου.

3) Το Δ.Σ. εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφερομένου περί εγγραφής του ως μέλους του Σωματείου με αιτιολογημένη απόφαση, κοινοποιούμενη στον ενδιαφερόμενο εγγράφως, εντός 30 ημερών από της αποφάσεως. Ο απορριφθείς δικαιούται κατ’ αρχήν να προσφύγει στην αμέσως επόμενη Γεν. Συνέλευση και σε περίπτωση νέας απορρίψεως προσφεύγει και κατ’ αυτής κατά το Νόμο.

4) Δια της αποδοχής της υποβληθείσης αιτήσεως δεν αποκτά την ιδιότητα του μέλους ο αιτών αυτή, παρά μόνο αν καταβάλει τα δικαιώματα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή. Ο εκπληρώσας τις υποχρεώσεις αυτές εγγράφεται στα μητρώα των μελών.

Μετά ένα έτος από της εγγραφής του έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Ά ρ θ ρ ο   7ο

1) Τα μέλη του Σωματείου πληρώνουν υποχρεωτικά σε αυτό: α) εφ’ άπαξ ποσό το οποίο ορίζεται από το Δ.Σ. για δικαιώματα εγγραφής, β) στην αρχή εκάστου έτους (πρώτους δύο μήνες) την ετήσια συνδρομή, οριζόμενη επίσης από το Δ.Σ. γ) τις υπό της Γενικής Συνελεύσεως οριζόμενες εκάστοτε υποχρεώσεις και εισφορές των μελών για την επιτυχία του σκοπού του σωματείου, οι οποίες δε δύνανται κατ’ έτος να υπερβαίνουν το εικοσιπενταπλάσιο της μηνιαίας συνδρομής. Τα δικαιώματα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή δύναται να αυξομοιώνονται με απόφαση του Δ.Σ., τελούν όμως της εγκρίσεως της Γ.Σ.

2) Η επί διετία αδικαιολόγητη καθυστέρηση οποιασδήποτε των εισφορών της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, κάποιου μέλους, στερεί αυτό του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και της συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου και συνεπάγεται την άνευ επιστροφής των συνδρομών διαγραφή αυτού του μέλους μετ’ απόφαση του Δ.Σ. λαμβανομένης μετά προηγουμένη έγγραφη πρόσκληση του μέλους, όπως καταβάλει αυτή και την άπρακτη παρέλευση ευλόγου προθεσμίας. Σε περίπτωση όμως πληρωμής όλων των καθυστερουμένων εισφορών δικαιούται να επανεγγραφεί ως μέλος κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και αποκτά άπαντα τα δικαιώματα του μέλους.

 Ά ρ θ ρ ο   8ο

Τα τακτικά μέλη δικαιούνται να παρευρίσκονται σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

 

Ά ρ θ ρ ο   9ο

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται να συζητούν επί παντός θέματος ημερησίας διατάξεως και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου. Έκαστο τακτικό μέλος μία (1) μόνο ψήφο έχει. Ψήφος δια αντιπροσώπου δεν είναι δυνατή.

Ά ρ θ ρ ο  10ο

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει του Σωματείου. Η αποχώρηση δέον να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες προ της λήξεως του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Η αποχώρηση όμως αυτή δέον να λάβει χώρα εγγράφως. Το αποχωρούν μέλος καταβάλει την εισφορά του τρέχοντος έτους και ουδέν έχει δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου. Μέλος που αποχωρεί για οποιονδήποτε λόγο του σωματείου, εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι του Σωματείου για τις υποχρεώσεις τις αναληφθείσες υπ’ αυτού καθ’ ό χρόνο ήταν μέλος του Σωματείου.

Ά ρ θ ρ ο   11ο

Παύει αυτοδικαίως να είναι μέλος του Σωματείου:

α) Αν ετράπη σε άλλο επάγγελμα, β) Αν παύσει ν’ ασκεί το επάγγελμα, σχέση έχον με την χορευτική τέχνη και γ) Ο με απόφαση του Δικαστηρίου στερηθείς του δικαιώματος της ελευθερίας ιδρύσεως συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων και εφ’ όσον χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

 Το Δ.Σ. υποχρεούται μόλις βεβαιωθεί περί τούτων να διαγράψει το μέλος εκ του μητρώου των μελών, ειδοποιούν αυτό εγγράφως.

Οι  συνδρομές δεν επιστρέφονται. Εάν το μέλος, κατόπιν, αποδείξει ότι δε συνέτρεξαν οι ανωτέρω λόγοι ή εάν αρθεί η στέρηση του δικαιώματος της ελευθερίας ιδρύσεως συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων, επανεγγράφεται ως μέλος.

Κατά της αποφάσεως του ΔΣ που απορρίπτει την αίτηση επανεγγραφής χωρεί προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως εντός προθεσμίας 2 μηνών από της γνωστοποιήσεως της αποφάσεως στον ενδιαφερόμενο και κατ΄ αυτής κατά το Νόμο

 Ά ρ θ ρ ο  12ο

Παύει τις να είναι μέλος του Σωματείου μετ’ απόφαση του Δ.Σ. και της Γεν. Συνελεύσεως, α) εάν η διαγωγή και η εν γένει δράση αυτού δεν συμβιβάζεται με την αξιοπρέπεια του Σωματείου, β) εάν εργάζεται εναντίον των συμφερόντων του Σωματείου ή διαδίδει εις βάρος αυτού γεγονότα δυνάμενα να βλάψουν την υπόληψη ή δράση αυτού, γ) εάν καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα, επισύρον αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή αδικήματα περί τα νομίσματα ή επί λαθρεμπορία και δ) εάν δι’ αποφάσεως του Δικαστηρίου στερηθεί του δικαιώματος της ελευθερίας ιδρύσεως συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων. Οι συνδρομές δεν επιστρέφονται.

 Ά ρ θ ρ ο   13ο

Στις περιπτώσεις της αυτοδικαίως χωρούσης διαγραφής για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους δέον να παρέλθει τριετία.

Ά ρ θ ρ ο   14ο

1) Μέλος απουσιάσαν αδικαιολογήτως από μία Γ.Σ. τιμωρείται δια της ποινής της επιπλήξεως παρά του Δ.Σ.

2) Μέλος απουσιάσαν αδικαιολογήτως από δύο συνεχείς Γεν. Συνελεύσεις, ή παραλείπον την κατά τα άρθρα 9 και 16 του παρόντος καταστατικού δήλωση τιμωρείται δια προστίμου μέχρι δύο μηνιαίων συνδρομών.

3) Το Δ.Σ. επιβάλλει το πρόστιμο η δε Γεν. Συνέλευση αποφαίνεται οριστικώς επ’ αυτού κατ΄ έφεση.

4) Μέλος τιμωρηθέν τρις εντός του έτους δια προστίμου διαγράφεται κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ.

5) Μέλος τιμωρηθέν δι’ αποβολής, δύναται κατά της αποφάσεως αυτής του Δ.Σ .ή της Γ.Σ. να ασκήσει προσφυγή κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του ΑΚ είτε πρόκειται περί απλού μέλους, είτε πρόκειται περί μέλους της Διοικήσεως.

Πράξη ή παράλειψη μέλους του Σωματείου που αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα έναντι του Σωματείου, επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις ή και αποβολή από το Σωματείο. Κατόπιν αποφάσεως περί αποβολής μέλους του Σωματείου ή της Διοικήσεως αυτού για πειθαρχικούς λόγους δύναται να ασκηθεί υπό του ενδιαφερομένου προσφυγή.

Οι πειθαρχικές ποινές είναι επίπληξη, πρόστιμο έως και έξι (6) ετήσιες συνδρομές και προσωρινή μέχρι ενός έτους  αποβολή. Διαγραφή χωρεί κατά τα ως άνω.

 Ά ρ θ ρ ο   15ο

Έκαστο μέλος υποχρεούται να δηλώσει στο Σωματείο τον ακριβή αριθμό των σχολών, των οποίων τυγχάνει ιδιοκτήτης ή διευθυντής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Δωρητές – Ευεργέτες – Πόροι – Κληρονομίες – Κληροδοσίες

Εκμετάλλευση περιουσίας

Ά ρ θ ρ ο   16ο

1) Δωρητές ανακηρύσσονται οι προσφέροντες εις  το Σωματείο εφ’ άπαξ τουλάχιστον € 500.

2) Ευεργέτες ανακηρύσσονται οι προσφέροντες εις το Σωματείο εφ’ άπαξ τουλάχιστον € 1000.

3) Οι αναφερόμενοι στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου ανακηρύσσονται δωρητές ή ευεργέτες δι’ αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως. Τα ως άνω ποσά δύνανται ν’ αλλάζουν με απόφαση της Γ.Σ.

 Ά ρ θ ρ ο   17ο

Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι το δικαίωμα εγγραφής, οι ετήσιες συνδρομές, καθώς και τα εκ της περιουσίας του Σωματείου χρηματικής ή κτηματικής τακτικά εισοδήματα.

Έκτακτοι πόροι του Σωματείου είναι οι τυχόν κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές, νόμιμοι έρανοι, καθώς και κάθε άλλο έσοδο (π.χ. έκτακτη εισφορά) νομίμως περιερχόμενο στο Ταμείο του Σωματείου.

Η κτήση ακινήτων ή κινητών σημαντικής αξίας, γίνεται πάντοτε κατόπιν εγκρίσεως της συνελεύσεως των μελών.

Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου δεν δύναται κατά πάσα περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμειξη αυτού σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

Απαγορεύεται η λήψη προμήθειας κατά τη διενέργεια των πράξεων εκμεταλλεύσεως της περιουσίας του Σωματείου.

Η περιουσία του Σωματείου δε δύναται να διατίθεται για σκοπούς διαφόρους των προβλεπομένων στο καταστατικό.

Οι τυχόν κληροδοσίες ή κληρονομίες ή δωρεές υπέρ του Σωματείου γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν εγκριτικής αποφάσεως της συνελεύσεως των μελών δια πλειοψηφίας τουλάχιστον του ημίσεως των μελών. Προκειμένου όμως περί κληρονομιών δέον η αποδοχή να γίνεται πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.

Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ του Σωματείου επ’ ορισμένο σκοπό τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του  προϋπολογισμού, οι εξ’ αυτών δε πρόσοδοι διατίθενται κατά τους υπό του διαθέτη ή δωρητή τεθέντες όρους προς το Σωματείο, οι δε δωρεές εις το Σωματείο γίνονται επωνύμως.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ’

Διοικητικό Συμβούλιο – καθήκοντα και υποχρεώσεις

Ά ρ θ ρ ο  18ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη εκλεγόμενα υπό των τακτικών μελών του Σωματείου δια μυστικής, δια ενιαίου ψηφοδελτίου, ψηφοφορίας παρά της Γεν. Συνελεύσεως και δια σχετικής πλειοψηφίας. Σε ισοψηφία διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.

 2) Τα μέλη του Δ.Σ. δέον να είναι πολίτες Έλληνες, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να ασκούν τα πολιτικά αυτών δικαιώματα, να έχουν πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία, να έχουν συμπληρώσει έτος τουλάχιστον ως τακτικά μέλη του Σωματείου, πλην εάν από της συστάσεως του Σωματείου ο χρόνος είναι βραχύτερος, του άνω διαστήματος, οπότε ο εκλεγόμενος δέον να είναι μέλος από της συστάσεως του Σωματείου, και να είναι κάτοχοι νομίμως αναγνωρισμένου διπλώματος χορού από το Υπ. Πολιτισμού, ή διπλώματος ισότιμου της αλλοδαπής.

Η ιδιότητα του Προέδρου, του αντιπροέδρου, του γενικού γραμματέως και του Ταμείου δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο .

 3) Τα ΔΣ, εντός 8 ημερών από της εκλογής του, με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, συνέρχεται στην πρώτη του συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα και προεδρευόμενο υπό του λαβόντος τις περισσότερες ψήφους ή – σε ισοψηφία- του μεγαλύτερου σε ηλικία εκλέγει ( σε περίπτωση διαφωνίας με μυστική ψηφοφορία) μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους (Α & Β), Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία του Σωματείου.

4) Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής και αρχίζει από την επομένη της συγκροτήσεως του Δ.Σ. σε σώμα και λήγει την προηγουμένη ημέρα της συγκροτήσεως του νέου Δ.Σ. σε σώμα. Από της επομένης ημέρας των αρχαιρεσιών μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Δ.Σ., το παλαιό Δ.Σ. διενεργεί μόνο τις απολύτως απαραίτητες εργασίες προς αποφυγή διοικητικού κενού.

 Ά ρ θ ρ ο   19ο

Το Δ.Σ. αναλαμβάνει τα καθήκοντα του το αργότερο εντός εννέα (9) ημερών από της εκλογής και παραλαμβάνει συγχρόνως την περιουσία, τα βιβλία και το αρχείο του Σωματείου δια πρακτικών υπογραφόμενων υπό του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και του Ταμεία του αποχωρούντος Δ.Σ. αφ’ ενός και του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. από όλα τα μέλη του αφ’ ετέρου.

 Ά ρ θ ρ ο   20ο

Τα Δ.Σ. δύναται ν’ ανακαλέσει τον Πρόεδρο ή Αντιπροέδρους ή Γεν. Γραμματέα ή Ειδικό Γραμματέα ή Ταμία του Σωματείου όταν κρίνει αυτό σκόπιμο και αναθέσει τ’ αξιώματα αυτά σε άλλα μέλη του Δ.Σ.

Ά ρ θ ρ ο   21ο

Οι κατά τις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη του Δ.Σ. τρείς (3) πρώτοι κατά σειρά επιλαχόντες είναι αναπληρωματικοί σύμβουλοι και αναπληρώνουν τα για οποιονδήποτε λόγο αποχωρούντα μέλη του Δ.Σ.

  Ά ρ θ ρ ο   22ο

1) Το Δ.Σ. συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού υποχρεωτικώς άπαξ του μηνός, εκτάκτως δε όταν παραστεί ανάγκη. Επίσης με έγγραφη αίτηση 3 συμβούλων απευθυνόμενη προς τον πρόεδρο. Στην αρχή κάθε συνεδριάσεως διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης.

2) Το Δ.Σ. προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γεν. Συνελεύσεως και εκτελεί τις αποφάσεις αυτής, διοικεί και διαχειρίζεται  την περιουσία του Σωματείου και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των απασχολούντων αυτό ζητημάτων.

3) Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 5 τουλάχιστον μέλη αυτού.

4) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την σχετική (50% + 1)  πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5) Μέλος του Δ.Σ. το οποίο παραιτήθηκε ή απουσίασε από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις αντικαθίσταται υπό του πρώτου κατά σειρά αναπληρωματικού μέλους, εφ’ όσον δεν αποφασίσει άλλως το Δ.Σ.  Μέλος του Δ.Σ. που έχει υποβάλει παραίτηση εξακολουθεί  να έχει την ιδιότητά του, εφ’ όσον προ της παρελεύσεως μηνός από της υποβολής δεν έγινε αποδεκτή υπό του Δ.Σ. Παρελθούσης της προθεσμίας αυτής θεωρείται παραιτημένο. Μέχρι της αναλήψεως καθηκόντων του νέου Δ.Σ., εξακολουθεί να διοικεί το παλαιό.

6) Μέλη της Διοικήσεως του Σωματείου δεν δύνανται να παρέχουν επ’ αμοιβή εξηρτημένη εργασία ή να συνάπτουν μετ’ αυτού συμβάσεις συνεπαγόμενες τη λήψη αμοιβής για προσφορά πάσης φύσεως άλλων υπηρεσιών ή αποβλεπούσας στην επίτευξη κέρδους ή δια της αναλήψεως του έργου, προμηθείας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο, πλην εξόδων παραστάσεως, μεταφοράς κ.λ.π. για σκοπούς του σωματείου.

 Ά ρ θ ρ ο  23ο

Το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί α) βιβλίο πρακτικών στα οποία θέλουν καταχωρηθεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού β) βιβλίο πρακτικών της Γεν. Συνελεύσεως, γ) βιβλίο μητρώου των μελών του Σωματείου στο οποίο δέον να αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής εκάστου, δ) βιβλίο ταμείου, ε) βιβλίο περιουσίας εμφαίνον λεπτομερώς όλη την ακίνητη και κινητή περιουσία του σωματείου. Επίσης τηρείται κάθε άλλο βιβλίο που τυχόν καταστεί αναγκαίο κατά το Νόμο.

 Ά ρ θ ρ ο   24ο

1) Το Δ.Σ., υποχρεούται να καταθέσει επ’ ονόματι του Σωματείου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος τα χρήματα του Ταμείου αυτούσια ή επενδυόμενα σε χρεόγραφα εθνικών δανείων όταν το ποσό υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) €.

2) Τα κατατιθέμενα ποσά ή χρεόγραφα  αναλαμβάνονται κατόπιν αποφάσεως λαμβανομένης συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, κατατίθενται δε πάλι αν δε χρησιμοποιηθούν εντός 10 ημερών από της αναλήψεως για το σκοπό για τον οποίο ελήφθησαν.

 Ά ρ θ ρ ο  25ο

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις  λαμβανόμενες σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρίσταντο ή παριστάμενα διαφώνισαν, η δε διαφωνία των βεβαιώνεται εκ των πρακτικών του Συμβουλίου.

 Ά ρ θ ρ ο  26ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 1) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί και εκφράζει το Σωματείο στις δικαστικές και εξωδίκους αυτού σχέσεις και ενώπιον πάσης δικαστικής και εν γένει δημόσιας αρχής, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, δίδει τον λόγο στους ζητούντες αυτόν, επιβλέπει την εφαρμογή του καταστατικού, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων και των συζητήσεων στο Δ.Σ. και στις Γεν. Συνελεύσεις, θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία αποβάλλει της αίθουσας καθένα που διαταράσσει την τάξη και την ομαλότητα και διαλύει την συνεδρίαση, κάθε φορά που αυτή καθίσταται θορυβώδης ή λόγω δημιουργηθείσης ατμόσφαιρας, εάν σε αυτή καθίσταται αδύνατη η ψύχραιμη λήψη αποφάσεως υπό της Γεν Συνελεύσεως.

2) Κωλυομένου του Προέδρου ή απόντος αυτού αναπληρώνει αυτόν ο Α’ Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Β’.

3) Ο Πρόεδρος υπογράφει επίσης τις προσκλήσεις και γνωστοποιήσεις προς σύγκληση Γεν. Συνελεύσεως και συνυπογράφει μετά του Γεν. Γραμματέως τα πρακτικά, διπλότυπα, εντάλματα εσόδων και εξόδων και όσα εκ των εγγράφων ορίζουν οι νόμοι περί σωματείων ή νόμιμη απόφαση του Δ.Σ.

4) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί και εκφράζει το Σωματείο, προβαίνει δε σε κάθε ενέργεια προς προώθηση των συμφερόντων του Σωματείου, δεσμεύεται δε πλήρως από τις αποφάσεις της Γ.Σ.

 

Ά ρ θ ρ ο   27ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 1) Ο Γραμματέας διαβάζει και συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων καθώς και κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Σωματείου, συνυπογράφων αυτό μετά του Προέδρου, (τα πρακτικά των Γ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα των Γ.Σ.) ελέγχει την απαρτία ή τον αριθμό των παριστάμενων στις συνεδριάσεις  των Γεν. Συνελεύσεων, κρατεί την σφραγίδα, τα βιβλία ,την αλληλογραφία, τα έγγραφα και το αρχείο του Σωματείου, ασκεί εποπτεία επί των γραφείων του Σωματείου, είναι ο επιμελητής της βιβλιοθήκης, των επίπλων και σκευών και υποβάλλει προς τη Γεν. Συνέλευση την ετήσια διοικητική και διαχειριστική λογοδοσία του Δ.Σ.

2) Κωλυομένου ή απόντος του Γεν. Γραμματέα, αναπληρώνει αυτόν ο Ειδικός Γραμματέας και αυτόν το πρώτο κατά σειρά μέλος επιτυχίας του Δ.Σ.

 Ά ρ θ ρ ο   28ο

ΤΑΜΙΑΣ: 1) Ο Ταμίας κρατεί τα ταμειακά μόνο βιβλία του Σωματείου, εισηγείται στο Δ.Σ. όλα τα οικονομικής φύσεως μέτρα κρατεί τα βιβλία και αποδείξεις εσόδων και εξόδων του Σωματείου, και ευθύνεται έναντι του Δ.Σ., για την ακριβή τήρηση των βιβλίων του Ταμείου και την κανονική λειτουργία αυτού, υποβάλλει λεπτομερή έκθεση περί της καταστάσεως του Ταμείου προς το Δ.Σ. κάθε έξι μήνες ή όταν του ζητηθεί αυτή εκτάκτως, ενεργεί κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. τις εισπράξεις και πληρωμές του Σωματείου, συνυπογράφει μετά του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως τα διπλότυπα και εντάλματα εσόδων και εξόδων και υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση τον ετήσιο απολογισμό και προϋπολογισμό.

2) Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου, απώντος ή κωλυόμενου δύναται να ανατεθούν με απόφαση του Δ.Σ., τα καθήκοντά του σε άλλο εκ των μελών του Δ.Σ. Το Δ.Σ., κατά εισήγηση του ταμία, το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και προϋπολογισμό, στον οποίο αναγράφονται οι προβλεπόμενες δαπάνες, τα έσοδα, οι εισπράξεις καθώς και κάθε προβλεπόμενο έσοδο και έξοδο. Τον ίδιο μήνα  καταρτίζεται ο ισολογισμός του έτους του παρελθόντος.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Εξελεγκτική Επιτροπή

Ά ρ θ ρ ο   29ο

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρίσεως του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή εκ των τακτικών μελών Εξελεγκτική Επιτροπή εκλεγόμενη δι’ αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως, την ίδια ημέρα κατά την οποία διενεργείται εκλογή του ΔΣ. Η θητεία αυτής είναι η αυτή με του Δ.Σ

Ά ρ θ ρ ο   30ο

Η εκλογή και αναπλήρωση των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής ενεργείται όπως και αυτή των μελών του Δ.Σ.

Ά ρ θ ρ ο   31ο

 Η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει τα της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου. Ο έλεγχος αναφέρεται σε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές αυτών καθώς και στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, διενεργείται δε κατ’ έτος. Ο ισολογισμός και απολογισμός εκάστου έτους καθώς και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, υποβάλλεται υποχρεωτικώς προς έγκριση στη συνέλευση των μελών εντός τριμήνου από της λήξεως του οικονομικού έτους.

Επίσης η εξελεγκτική επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμείου. Δικαιούται να εξετάζει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και Γεν. Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχειρίσεως, τα έγγραφα και να ζητεί την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου.

Ά ρ θ ρ ο   32ο

Προκειμένου περί ελέγχου της Διαχειρίσεως η Εξελεγκτική Επιτροπή δέον να ειδοποιεί τον Ταμία τουλάχιστον προ 15 ημερών.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Γενική Συνέλευση

 

Ά ρ θ ρ ο   33ο

1) Τη Γεν. Συνέλευση του Σωματείου αποτελούν τα τακτικά μέλη αυτού, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.. Θεωρούνται δε εκπληρώσαντα τις υποχρεώσεις τους εάν εξοφλήσουν αυτές και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως. Παράσταση μέλους σε Γ.Σ. δια πληρεξουσίου εγγράφου συντεταγμένου από συμβολαιογράφο επιτρέπεται, ψήφος όμως δια πληρεξουσίου δεν είναι δυνατή.

2) Τα επίτιμα μέλη μετέχουν στις Γεν. Συνελεύσεις ή σε οποιαδήποτε συζήτηση του Δ.Σ., στερούνται όμως του δικαιώματος ψήφου.

 

Ά ρ θ ρ ο 34ο

1) Τακτική Γεν. Συνέλευση του Σωματείου γίνεται άπαξ του έτους και συγκεκριμένα έως αρχές Μαρτίου εκάστου έτους.

2) Η ψηφοφορία άρχεται μετά την 11η πρωϊνή, και λήγει με τη δύση του ηλίου, εκτός και ψηφίσουν νωρίτερα όλα τα παραστάντα μέλη.

3) Επίσης συγκαλείται η Γεν. Συνέλευση εκτάκτως κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν 1/5 των μελών του Σωματείου, των εκπληρωσάντων τις υποχρεώσεις των προς αυτό, το ζητήσει με έγγραφη αίτηση και για ορισμένα θέματα, υποβαλλόμενης στη Διοίκηση του Σωματείου. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. οφείλει να συμμορφωθεί προς την αίτηση αυτή και να συγκαλέσει την ούτω καλούμενη Γεν. Συνέλευση εντός 15 ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

 

Ά ρ θ ρ ο  35ο

Η Γεν. Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν κατ’ αυτή παρίσταται το 50%+1 τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών μελών των εχόντων δικαίωμα ψήφου και εκπληρωσάντων τις υποχρεώσεις των. Μη γενομένης απαρτίας κατά την πρώτη συνέλευση συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια απολύτως θέματα μετά παρέλευση 5 το λιγότερο και εντός 10 ημερών το πολύ από της πρώτης. Η απαρτία της συνελεύσεως αυτής δεν δύναται να είναι μικρότερη του 1/4 του όλου αριθμού των τακτικών μελών των εχόντων δικαίωμα ψήφου,

Εάν δεν ήθελε ευρεθεί και η δεύτερη αυτή συνέλευση καλείται τρίτη εντός 8 το πολύ ημερών, στην οποία δέον να παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον του όλου αριθμού  των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία και στην τρίτη αυτή συνέλευση δε δύναται να κληθεί νέα συνέλευση επί του ιδίου θέματος προ της παρόδου μηνός, η οποία τότε θεωρείται πρώτη όσο αφορά στην κατά το παρόν άρθρο απαιτουμένη απαρτία.

 Ά ρ θ ρ ο   36ο

Οι προσκλήσεις για τις Γεν. Συνελεύσεις αποστέλλονται 5 πλήρεις ημέρες πριν και περιέχουν τον τόπο, τον χρόνο (έτος, ημέρα και ώρα), τα υπό συζήτηση θέματα, αν η καλούμενη συνέλευση είναι η πρώτη ή η δεύτερη ή τρίτη  ή  έκτακτη, το για την απαρτία απαιτούμενο αριθμό μελών, υπογράφονται δε υπό του Προέδρου του Δ.Σ. και γνωστοποιούνται δι’ επιστολής στα μέλη και δια τοιχοκολλήσεως αυτών στα γραφεία του Σωματείου.

Είναι άκυρη η συζήτηση και απόφαση επί οποιουδήποτε θέματος , το οποίο δεν είναι αναγεγραμμένο στην επί τούτο κοινοποιουμένη πρόσκληση.

 Ά ρ θ ρ ο   37ο

Η Γεν. Συνέλευση του Σωματείου έχει την ανώτατη εποπτεία και απόφαση επί των υποθέσεων του Σωματείου, ιδίως δε: α) αποφασίζει την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού του Σωματείου, την απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών στα μέλη του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Ταμείου για τις εργασίες αυτών, β) αποφασίζει περί αγοράς, υποθηκεύσεως, και εκποιήσεως ακινήτων και κινητών τα οποία αποτελούν περιουσία του Σωματείου, γ) εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και δ) εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και δύναται να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε, τροποποιεί το καταστατικό, εγκρίνει την είσοδο και έξοδο μελών και εν γένει αποφασίζει επί παντός ζητήματος μη προβλεπομένου υπό του καταστατικού ή των παρ’ αυτής ψηφιζομένων ειδικών κανονισμών συμφώνως με το νόμο.

Οι υπό της Γεν. Συνέλευσης ψηφιζόμενοι εσωτερικοί κανονισμοί οι ρυθμίζοντες αποκλειστικώς και την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου, δέον σε αντίγραφο να κατατίθενται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου είναι και η έδρα του Σωματείου, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως και η ισχύς των οποίων άρχεται από της καταθέσεως.

Ά ρ θ ρ ο    38ο

Των Γεν. Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και τηρούνται πρακτικά υπό του Γεν. Γραμματέως, βοηθούμενο υπό του εμμίσθου προσωπικού ή άλλου μέλους του Σωματείου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γ.Σ. Είναι άκυρη η συζήτηση και απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως αν κατ’ αυτή παρέστησαν πρόσωπα ξένα προς το σωματείο πλην του εμμίσθου προσωπικού. Κατά τις Γεν. Συνελεύσεις, όταν τίθεται ζήτημα μομφής κατά της Διοικήσεως και κατά την ψηφοφορία ,το Δ.Σ. στερείται ψήφου.

 Ά ρ θ ρ ο   39ο

Οι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφία δι’ ανατάσεως της χειρός, εκτός εάν η Γεν. Συνέλευση ζητήσει μυστική δια ψηφοδελτίων προς τούτο ψηφοφορία.

 Ά ρ θ ρ ο   40ο

1) Κάθε μέλος επιθυμούν να θέσει υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. δύναται να ζητήσει αυτό δι’ αιτήσεως προς το Δ.Σ. το οποίο προβαίνει στην ανακήρυξη δύο ημέρες προ της ψηφοφορίας.

2) Μετά την διαλογή των ψήφων, θεωρούνται επιτυχόντες οι λαβόντες τη σχετική μεταξύ των υποψηφίων πλειοψηφία.

 Ά ρ θ ρ ο   41ο

Οι αρχαιρεσίες του Σωματείου γίνονται υπό τον έλεγχο τριμελούς εκ μελών Εφορευτικής Επιτροπής.

Στην Επιτροπή αυτή αποκλείεται η συμμετοχή μελών του Δ.Σ. ή υποψηφίων συμβούλων. Κάθε ένσταση για τα αποτελούντα την επιτροπή αυτή μέλη δέον να υποβληθεί προ της αναλήψεως των καθηκόντων αυτής, την τύχη δε αποφασίζει η Γ.Σ.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Παύση των Οργάνων του Σωματείου

Διάλυση

Ά ρ θ ρ ο    42ο

Τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής παύονται δι’ αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά σχετική πλειοψηφία εφ’ όσον παρευρίσκονται τα  3/4 των μελών.

 

Ά ρ θ ρ ο   43ο

Το Σωματείο διαλύεται κατά τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απαρτία των μισών και ενός ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης γίνεται εκκαθάριση και το τυχόν ενεργητικό υπόλοιπο περιέρχεται στο Υπ. Πολιτισμού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Τροποποίηση Καταστατικού

Ά ρ θ ρ ο   44ο

Η τροποποίηση του Καταστατικού δύναται να λάβει χώρα μόνο μετά την πάροδο έτους από της εγκρίσεως αυτού δι’ αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως, συγκαλούμενης ειδικώς προς το σκοπό αυτό, λαμβανομένης κατά τα άρθρα 33 και επ. του παρόντος καταστατικού επί παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών του σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου και δια πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Γενικές Διατάξεις

Ά ρ θ ρ ο    45ο

Για τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών.

Ά ρ θ ρ ο   46ο

Για να ληφθεί υπ’ όψιν μία αίτηση δέον να υποβληθεί εγγράφως. Τα Σωματείο δύναται ν’ αρνηθεί εκτός των Δημοσίων Αρχών και των μελών αυτού, τη χορήγηση πληροφοριών, όταν στη αίτηση δεν αναγράφεται που θα χρησιμοποιηθούν αυτές ή όταν υπάρχει η αντίληψη ότι η παροχή αυτών θα ήταν επιζήμια στα συμφέροντά του.

 

 

Ά ρ θ ρ ο   47ο

Οι υπάλληλοι του Σωματείου διορίζονται και απολύονται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. με πρόταση του Προέδρου. Τις ώρες εργασίας του Σωματείου καθορίζει ο Πρόεδρος κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Όλα τα έγγραφα του Σωματείου υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως. Η υπόδειξη αντιπροσώπων του Σωματείου παρά διαφόρους επιτροπές, Οργανισμούς, γίνεται πάντοτε υπό του Δ.Σ. δια μυστικής ψηφοφορίας. Αυτοί ανακαλούνται υπό του Δ.Σ. και προ της λήξεως της θητείας των.

 

Ά ρ θ ρ ο    48ο

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλικού σχήματος, η οποία φέρει στο εσωτερικό της δύο ομόκεντρους κύκλους. Μεταξύ των δύο κύκλων αναγράφεται η επωνυμία του Σωματείου, στο μέσο δε του εσωτερικού κύκλου απεικονίζεται παράσταση χορευτή.

 Ά ρ θ ρ ο  49ο

Εσωτερικός  Κανονισμός

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάξει εσωτερικό Κανονισμό, με τον οποίο θα καθορίζονται λεπτομερέστερα τα θέματα λειτουργίας του Σωματείου. Ο κανονισμός πρέπει να είναι εναρμονισμένος με τα όσα προβλέπει το Καταστατικό του Σωματείου και η Σωματειακή Νομοθεσία.

 

Ά ρ θ ρ ο  50ο

Το διαχειριστικό έτος του Σωματείου άρχεται την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

Ά ρ θ ρ ο  51ο

Κάθε ζήτημα μη προβλεπόμενο ή μη ρυθμιζόμενο δια του παρόντος καταστατικού ή δια των υπό της Γεν. Συνελεύσεως εγκρινόμενων νομίμως εκάστοτε ειδικών συνθηκών λύεται δι’ αποφάσεως της Γεν. συνελεύσεως επί τούτων συγκαλούμενης σύμφωνα με το Νόμο και τα άρθρα 33 και επ. του παρόντος καταστατικού.

Ά ρ θ ρ ο  52ο

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ., του Ν.Δ. 795/1970 ως ισχύει και των λοιπών περί Σωματείων Νόμων.

Ά ρ θ ρ ο  53ο

Η Διοίκηση του Σωματείου μετ’ απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως υποχρεούται να υπαγάγει την ένωση σε ανώτερης σημασίας τέτοια προς καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών αυτής.

Ά ρ θ ρ ο  54ο

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο εκ 54 άρθρων εγκρίθηκε ομοφώνως από τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως την 28.9.2008.

 

 ΑΘΗΝΑ, 28.9.2008

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

 

 

 

 

 

2009-08-20

Share this post

Last modified on
Greek English French German Italian Spanish
Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018

Παραστάσεις χορού σήμερα

Πες ό,τι θες

History
Vana: Τις προσκλήσεις για την παράσταση Sasha Waltz & Guests | "Kreatur" κερδίζουν οι: Ελένη Ζαχαροπούλου, Ίνα Βάρκα , Μαρία Αρβανιτάκη.
admin: Πατήστε "Δημοσίευση Κειμένου" επάνω δεξιά.
Alice Kyriakidou: γεια σας!πως μπορω να δημοσιευσω μια αγγελια?ευχαριστω
admin: Τον μήνα Σεπτέμβριο είχαμε ρεκόρ επισκεψιμότητας στο Dancetheater.gr με περισσότερες από 98.500 επισκέψεις! Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη.
admin: Τον μήνα Ιούλιο η επισκεψιμότητα του Dancetheater.gr ξεπέρασε τις 95.000 επισκέψεις!
admin: Τον μήνα Ιούνο η επισκεψιμότητα του Dancetheater.gr ξεπέρασε τις 94.500 επισκέψεις!
admin: Τον μήνα Μάιο η επισκεψιμότητα του Dancetheater.gr ξεπέρασε τις 96.500 επισκέψεις!
annakiii: καλησπερα!! μηπως ξερει κανεις αν παραδιδονται μαθηματα twerk στην αθηνα?
admin: Για να προμηθευτείτε την κάρτα πατήστε στο banner στην κορυφή του site.
admin: admin: Εννοείτε να προμηθευτείτε την κάρτα ή να εντάξετε το μαθημα σας στην κάρτα?
psycorps: καλησπέρα πως μπορώ να ενταχθώ στην κάρτα dance theatre plus?
admin: Η κάρτα Dancetheater Plus είναι πλέον διαθέσιμη.
Margianna: Υπαρχει καποια ανακοιωση για την καρτα dancetheatre plus?
evoulatisvroxis: καλημερες. Πως αποκτουμε τη καρτα dancetheater plus?
3 τελίτσες: Η Elizabeth Harrod 5 μέρες πριν γεννήσει!!! «link»
3 τελίτσες: Η Elizabeth Harrod, σολίστ του Βασιλικού Μπαλέτου (Royal Ballet), 3 εβδομάδες πριν γεννήσει!!! «link»
3 τελίτσες: φωτο: 7 μηνών έγκυος Elizabeth Harrod, σολίστ του Royal Ballet «link»
3 τελίτσες: RAD's new Advanced 1 & 2 male syllabi. «link»
admin: Τις θέσεις για τα σεμινάρια του Akropoditi κερδίζουν: ΚΙΤΣΙΟΥ ΓΙΩΤΑ, Αρέστη Εύη, Τσαλκιτζογλου Μαριτα, Ηρώ Μητρούτσικου, Σπύρος Πετρίτης. Καλή διασκέδαση και καλά μπάνια!
something: Tiny Dancers Among Us «link»
drakaki: Γιούπι!!!!! Ευχαριστωωωώ dancetheatre για τη θέση στο εργαστήριο φωνής της Καζαντζίδη στο Dance fest Akropoditi
something: ''Σε κάθε περίπτωση, ο χορευτής που θέλει να γίνει καλός στο μοντέρνο πρέπει να έχει βάσεις κλασικού μπαλέτου.'' ~ Yolanta Zaharieva, χορογράφος και καθηγήτρια μπαλέτου
admin: Στο Acroplane θα πάνε οι: Παναγιωτακοπούλου, Καπετανάκη, Χριστίδη. Καλή διασκέδαση!
ernper: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για την "Ωραία Κοιμωμένη¨" Ερνέστος Περάκης
admin: Τις προσκλήσεις για την Ωραία Κοιμωμλενη κερδίζουν οι: Αρβανίτη Μικέτα, Κατερίνα Κορμπή, Ερνέστος Περάκης. Καλή διασκέδαση!
admin: Τα ονόματα για τις 24/4 για τον Αντώνη Φωνιαδάκη είναι: Κωνσταντοπούλου, Χαϊδά, Βασιλείου, Κόντες, Λεγάκη, Λέκκας. Καλή διασκέδαση.
amira17: σας ευχαριστώ πολύ. Κάλή σας μέρα
admin: Σε ό,τι αφορά την Σωματοψυχοπαιδαγωγική έχει δημοσιευθεί. Για το ερώτημα της creo-reon αν δεν μας πείτε για ποια καταχώρηση μιλάτε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν την έχουμε λάβει ή όχι. Πάντως δεν υπάρχουν τόσο παλιές εκκρεμότητες στις Καταχωρήσεις που έχουμε λάβει.
amira17: στειλτε μου μειλ και στο evangelia.marougka@gmail.com .αυτό σας έχω στείλει. Ευχαριστώ πολύ
amira17: Καλησπέρα, σας έχω στείλει ένα εργαστήριο κίνησης βασισμένο στην πανεπιστημιακή μέθοδο της Σωματοψυχοπαιδαγωγικής. Δεν γνωρίζω αν το λάβατε. μηπως κατι δεν έκανα σωστά. θα γίνει στο Horos στις 25 Απριλίου. Θα εκτιμούσα μια απάντησή σας
creo-reon: αγαπητέ admin, θα θελα να ρωτήσω αν λαμβάνετε τις καταχωρήσεις μου, γιατί τη μία φορά δεν δημοσιεύτηκε καθόλου και τώρα είχα κάνει μια πριν το πάσχα. Αναρωτιέμαι αν κάτι δεν πάει καλά με το λογαριασμό μου. φιλία
admin: Πατήστε "Καταχώρηση" και στείλτε αρχείο κειμένου με τα στοιχεία. Στον τίτλο γράψτε Στοιχεία Ομάδας. Στην κατηγορία επιλέξτε Καταχώρηση Στοιχείων Σχολής (θα καταλάβουμε). Προσέξτε, η ομάδα θα πρέπει να έχει Καταστατικό προκειμένου να καταχωρηθεί.
κιραν: Καλημέρα!πως μπορούμε να καταχωρήσουμε την ομάδα μας?
admin: Στο Betelgez στις 13/3 θα πάνε: Αφροδίτη Ντρισμπιώτη, Μαρία Μαντούκου.
admin: Στο Medula στις 14 και 15/3 θα πάνε:ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ, Αλεξανδρος Μπαμπαρακος, Μαρία Τσίχλη, Ναυσικά Θεοδωρίδου
admin: Βέβαια όταν αποκαλώ "εκπληκτική" την Τζοκόντα της Λυρικής, τότε τι να πω για τα Nederlands? Από άλλο πλανήτη..

Only registered users can send messages, register or login

Στοιχεία Επισκεψιμότητας

Επισκέψεις αυτού του μήνα:9975
Top Visiting Day: 07-12-2018 : 2117
Αριθμός μελών σε σύνδεση: 0
Επισκέπτες τώρα: 217
Εγγεγραμένα μέλη: 4294
Τώρα σε σύνδεση:
-
Dancetheater.gr. All rights reserved 2010-2016

Login or Register

LOG IN

national cpr association