Dance Theater

Ίδρυση και λειτουργία Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού

Φ.Ε.Κ.  174/ Τ.Α/ 28-11-1983

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ  ΔΙΑΤΑΓΜΑ   ΥΠ ΑΡΙΘ.457

 Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 
Έχοντας  υπ όψη:

1. Το άρθρο 28 του Ν.1158/1981 "περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, Κρατικού Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας  Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού"(ΦΕΚ 127/Α/1981).

2.  Την αριθ. 191/22.3.83 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Πολιτισμού και Επιστημών,  αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι  ρυθμίσεις του Δ/τός αυτού αναφέρονται στις Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού, στις οποίες διδάσκονται όλα ή μέρος των μαθημάτων, που έχουν σχέση με το χορό των Ανωτέρων Σχολών Χορού του Προεδρικού Δ/τος 372/1983(Φ.Ε.Κ.131/Α/83)

Άρθρο 2

Άδεια   ίδρυσης  και  λειτουργίας

1. Η άδεια   ίδρυσης  και  λειτουργίας  των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού  χορηγείται  με  απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού  και  Επιστημών  σε:            α.)  Έλληνες  πολίτες. εφόσον:  1) έχουν  συμπληρώσει  το 21ο έτος  της   ηλικίας τους,  2) έχουν  εκπληρώσει  τις στρατιωτικές  τους  υποχρεώσεις  ή  έχουν  νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, 3) δεν  είναι  ανυπότακτοι  ή  δεν έχουν καταδικαστεί  τελεσίδικα για λιποταξία,  4) δεν  έχουν καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκημα, από αυτά που αποτελούν κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση, 5) απολαύουν των πολιτικών δικαιωμάτων και δεν έχουν κηρυχθεί σε απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, ή πτώχευση, 6) έχουν δίπλωμα ή πτυχίο ανεγνωρισμένης επαγγελματικής Σχολής Χορού της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης Σχολής Χορού της αλλοδαπής ή 15/ετή ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία σε ανεγνωρισμένη από το Κράτος Σχολή Χορού ή 15/ετή ανώτερη Καλλιτεχνική σταδιοδρομία ως χορευτές ή χορογράφοι κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Εταιρείες εφόσον η πλειοψηφία της διοικήσεως ανήκει σε Έλληνες πολίτες και επιδιώκονται με το καταστατικό τους μορφωτικοί και πολιτιστικοί σκοποί.

Προκειμένου περί Εταιρειών και Ν.Π.Ι.Δ. οι προϋποθέσεις της περιπτώσεως α' πρέπει να συντρέχουν για τον οριζόμενο από αυτά εκπρόσωπο από τα μέλη ή τους Διοικούντες αυτά.


2
. Από την ισχύ του Δ/τος αυτού οι ενδιαφερόμενοι για να αποκτήσουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού υποβάλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών από της 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου, κάθε έτους, αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία της Σχολής, η πόλη και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει.

Με την αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλονται και τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αποδεικτικά των σπουδών τους, ή της καλλιτεχνικής και διδακτικής σταδιοδρομίας τους στο χορό.

β) Πιστοποιητικό γέννησης και πιστοποιητικό ότι δεν έχουν κηρυχθεί σε  απαγόρευση  ή  δικαστική αντίληψη  ή πτώχευση.

γ) Πλήρες  αντίγραφο  του δελτίου   ποινικού

τους  μητρώου.

δ) Προκειμένου για άρρενες ενδιαφερομένους, αντίγραφο Πιστοποιητικού στρατολογικής  καταστάσεως Τύπου Α' ή νόμιμης απαλλαγής τους από τις στρατιωτικές  τους  υποχρεώσεις.

ε) Υπεύθυνη  δήλωση ότι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή δεν έχουν απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για  ανεπάρκεια  εκτέλεσης των  καθηκόντων  τους  ή ασυμβίβαστη με το έργο  τους  διαγωγή, που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.

στ) Κάτοψη  των  αιθουσών  της  Σχολής  και   υπεύθυνη     δήλωση δυο 2)  Πολιτικών Μηχανικών, για  την  αντοχή  του  κτιρίου και  τη  στατική του  επάρκεια,  Επιτρεπτό  βάρος  350 Kg/m2 τουλάχιστον.

ζ) Πιστοποιητικό  άδειας,   μη  αυθαιρέτου  κτίσματος, για το  κτίριο  ή  μέρος  αυτού,   εφόσον  χρησιμοποιηθεί  από  τη Σχολή.


3.
Αν ο ενδιαφερόμενος   είναι  Νομικό Πρόσωπο   Ιδιωτικού Δικαίου  ή Εταιρεία, τα  δικαιολογητικά  με   τα  στοιχεία  α' έως  δ'  πρέπει   να υποβάλλονται   για  τον   οριζόμενο,   από  αυτά, εκπρόσωπο  από   τα  μέλη  ή  τους  διοικούντες  αυτά.   Επίσης υποβάλλεται   και  αντίγραφο  του  καταστατικού  τους.


4
. Τα δικαιολογητικά  με  στοιχεία  α'  έως ε' υποβάλλονται και   για  την  πρόσληψη του Διευθυντού  Σπουδών, εφόσον  ο ιδιοκτήτης  της  Σχολής δεν θα  αναλάβει και τη Διεύθυνση της  λόγω έλλειψης   τυπικών  προσόντων·


5.
Για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου χορηγείται μονό άδεια λειτουργίας εφόσον στον οργανισμό ή τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας τους προβλέπονται η ίδρυση Σχολής Χορού, οι θέσεις του διδακτικού προσωπικού και τα τυπικά προσόντα διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Δ/τος. Με τη σχετική αίτηση υποβάλλονται:

α) O οργανισμός ή ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας.

β) Τα δικαιολογητικά διορισμού του προσληφθέντος διδακτικού προσωπικού, και

γ)  Τα δικαιολογητικά των παρ. στ' και ζ' της παρ, 2 του άρθρου 2.


Άρθρο
3

Κωλύματα ασυμβίβαστα

Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού:

α) Σε πρόσωπα που έχουν απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για ανεπάρκεια εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, σχετική με Διεύθυνση Σχολής Χορού ή για ασυμβίβαστη με το έργο τους διαγωγή η οποία αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.

β) Σε Δημοσίους υπάλληλους ή υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ.

γ) Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Εταιρείες, στα οποία έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού, για οποιοδήποτε λόγο, ή στη Διοίκηση των οποίων μετέχουν πρόσωπα όπως τα ανωτέρω ή μη απολαύοντα των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων του Έλληνα πολίτη.

δ) Σε οποιονδήποτε έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δύο (2) άλλων ερασιτεχνικών σχολών χορού.


Άρθρο
4

Τμήματα Σχολών και Πιστοποιητικά Σπουδών

1. Τα Τμήματα που πρέπει να λειτουργούν οι Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού, ανάλογα με την ηλικία των εκπαιδευομένων είναι τα εξής:

α)  Από 3 ετών μέχρι και 5

β)  Από 6 ετών μέχρι και 10

γ)  Από 11 ετών μέχρι και 15

δ)  Από 16 ετών και άνω

2. Απαγορεύεται να φορούν ΡΟΙΝΤΕ στα παιδιά πριν από το 10ο έτος της ηλικίας τους και την κατάλληλη εκπαίδευση τους.

3. Οι Σχολές μπορούν να χορηγούν απλές βεβαιώσεις για τη φοίτηση των εκπαιδευομένων και απαγορεύεται η χορήγηση οποιουδήποτε διπλώματος.


Άρθρο
5

Προσόντα Διευθυντή και Καθηγητών

1. Ο Διευθυντής σπουδών κάθε Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού προσλαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη, προκειμένου δε περί Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου ή Εταιρείας από το Διοικητικό τους Συμβούλιο, κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

Ο Διευθυντής πρέπει να έχει δίπλωμα ή πτυχίο Καθηγητού αναγνωρισμένης επαγγελματικής σχολής χορού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης Σχολής Χορού της αλλοδαπής και 5ετή διδακτική πείρα σε αναγνωρισμένη Σχολή Χορού της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή 15ετή ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία σε ανεγνωρισμένη από το Κράτος Σχολή Χορού ή 15/ετή ανώτερη καλλιτεχνική σταδιοδρομία ως χορευτής ή χορογράφος κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

2. Διευθυντής σπουδών μπορεί να είναι και ο ιδιοκτήτης της Σχολής εφόσον έχει τα προσόντα της παρ. 1 του άρθρου αυτού.

3. Διευθυντής μιας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού μπορεί να αναλάβει και τη Διεύθυνση δεύτερης Σχολής, εφόσον αυτή βρίσκεται στον ίδιο νομό με την πρώτη.

4. Διευθυντής Σχολής Χορού μπορεί να διδάξει μόνο εφόσον έχει δίπλωμα ή πτυχίο Καθηγητή μιας των ανεγνωρισμένων Σχολών Χορού της ημεδαπής ή ανώτερης ή ανώτατης Σχολής Χορού της αλλοδαπής.

5. O Καθηγητής Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού προσλαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη, μετά από έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, εφόσον έχει δίπλωμα ή πτυχίο καθηγητή μιας των ανεγνωρισμένων Σχολών Χορού της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.

Και για την πρόσληψη των Καθηγητών υποβάλλονται τα δικαιολογητικά με στοιχεία α' έως ε' της παρ. 2 του άρθρου 2 του Δ/τος αυτού.


Άρθρο
6

1. Τα κτίρια για τη στέγαση των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις:

α)  αίθουσα διδασκαλίας με:

(1) ελάχιστο εμβαδόν 45 μ2

(2) ελάχιστο ύψος 2,80 μ.

(3) δάπεδο ξύλινο σε δοκίδες

(4) χώρο ελεύθερο από κολώνες και με μπάρες μόνιμα τοποθετημένες στους τοίχους της. Οι πόρτες της ανοίγουν προς τα  έξω χωρίς τζάμια.

(5) η αίθουσα μπορεί να είναι και ημιυπόγεια με φωτισμό και αερισμό φυσικό. Ο αερισμός επιτυγχάνεται με παράθυρα κατάλληλα τοποθετημένα.

Ο φυσικός αερισμός ενισχύεται και από τεχνητό υπολογισμένο ανάλογα με τον όγκο των χώρων.

Δεν επιτρέπεται ο χώρος της αίθουσας να είναι:

- υγρός και κρύος.

- o φωτισμός ενισχύεται από τεχνητό, τουλάχιστον 150 LUX ελεύθερο από σκιές και προερχόμενο από πολλές πηγές.

(6) Ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας για κάθε εκπαιδευόμενο σπουδαστή 3 μ2.


β
) Πιάνο.

γ) Πυροσβεστήρες σε εμφανή  σημεία και σε ύψος ασφαλείας για παιδιά, τοποθετημένους σύμφωνα με τις υποδείξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

δ) Έξοδο κινδύνου και πινακίδες προσανατολισμού.

ε) Αίθουσα αναμονής και αποδυτήρια εξοπλισμένα ανάλογα με τον αριθμό των σπουδαστών.

στ)  Φαρμακείο με τα είδη πρώτων βοηθειών.

ζ) Τουλάχιστον δύο (2) τουαλέτες ανταποκρινόμενες στους όρους υγιεινής και ανάλογες του αριθμού των σπουδαστών και να διαθέτουν νιπτήρες και ντους.

η) Ηχομόνωση εφόσον συντρέχει λόγος κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής ελέγχου των κτηριακών εγκαταστάσεων.

θ) Λάμπες φωτισμού ασφαλείας για περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.

O έλεγχος των προϋποθέσεων καταλληλότητος των κτηριακών εγκαταστάσεων γίνεται από τις Επιτροπές του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 1153/31.


Άρθρο
7

Οι  Σχολές Χορού  που  ήδη  λειτουργούν   οφείλουν  να  υποβάλουν  εντός   έτους  από  τη  δημοσίευση  του  Δ/τος   αυτού  αίτηση για  να λάβουν  νέα άδεια   ίδρυσης   και   λειτουργίας  Ερασιτεχνικής  Σχολής Χορού,   η  οποία θα χορηγηθεί  συμφωνά  με  τις  διατάξεις  του  παρόντος  Δ/τος.


Άρθρο
8

Η ισχύς του Δ/τος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στην Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 1983

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Προεδρίας της Κυβέρνησης        Πολιτισμού και Επιστημών
ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ               A.M. (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Share this post

Last modified on
Greek English French German Italian Spanish
Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018

Παραστάσεις χορού σήμερα

Πες ό,τι θες

History
Vana: Τις προσκλήσεις για την παράσταση Sasha Waltz & Guests | "Kreatur" κερδίζουν οι: Ελένη Ζαχαροπούλου, Ίνα Βάρκα , Μαρία Αρβανιτάκη.
admin: Πατήστε "Δημοσίευση Κειμένου" επάνω δεξιά.
Alice Kyriakidou: γεια σας!πως μπορω να δημοσιευσω μια αγγελια?ευχαριστω
admin: Τον μήνα Σεπτέμβριο είχαμε ρεκόρ επισκεψιμότητας στο Dancetheater.gr με περισσότερες από 98.500 επισκέψεις! Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη.
admin: Τον μήνα Ιούλιο η επισκεψιμότητα του Dancetheater.gr ξεπέρασε τις 95.000 επισκέψεις!
admin: Τον μήνα Ιούνο η επισκεψιμότητα του Dancetheater.gr ξεπέρασε τις 94.500 επισκέψεις!
admin: Τον μήνα Μάιο η επισκεψιμότητα του Dancetheater.gr ξεπέρασε τις 96.500 επισκέψεις!
annakiii: καλησπερα!! μηπως ξερει κανεις αν παραδιδονται μαθηματα twerk στην αθηνα?
admin: Για να προμηθευτείτε την κάρτα πατήστε στο banner στην κορυφή του site.
admin: admin: Εννοείτε να προμηθευτείτε την κάρτα ή να εντάξετε το μαθημα σας στην κάρτα?
psycorps: καλησπέρα πως μπορώ να ενταχθώ στην κάρτα dance theatre plus?
admin: Η κάρτα Dancetheater Plus είναι πλέον διαθέσιμη.
Margianna: Υπαρχει καποια ανακοιωση για την καρτα dancetheatre plus?
evoulatisvroxis: καλημερες. Πως αποκτουμε τη καρτα dancetheater plus?
3 τελίτσες: Η Elizabeth Harrod 5 μέρες πριν γεννήσει!!! «link»
3 τελίτσες: Η Elizabeth Harrod, σολίστ του Βασιλικού Μπαλέτου (Royal Ballet), 3 εβδομάδες πριν γεννήσει!!! «link»
3 τελίτσες: φωτο: 7 μηνών έγκυος Elizabeth Harrod, σολίστ του Royal Ballet «link»
3 τελίτσες: RAD's new Advanced 1 & 2 male syllabi. «link»
admin: Τις θέσεις για τα σεμινάρια του Akropoditi κερδίζουν: ΚΙΤΣΙΟΥ ΓΙΩΤΑ, Αρέστη Εύη, Τσαλκιτζογλου Μαριτα, Ηρώ Μητρούτσικου, Σπύρος Πετρίτης. Καλή διασκέδαση και καλά μπάνια!
something: Tiny Dancers Among Us «link»
drakaki: Γιούπι!!!!! Ευχαριστωωωώ dancetheatre για τη θέση στο εργαστήριο φωνής της Καζαντζίδη στο Dance fest Akropoditi
something: ''Σε κάθε περίπτωση, ο χορευτής που θέλει να γίνει καλός στο μοντέρνο πρέπει να έχει βάσεις κλασικού μπαλέτου.'' ~ Yolanta Zaharieva, χορογράφος και καθηγήτρια μπαλέτου
admin: Στο Acroplane θα πάνε οι: Παναγιωτακοπούλου, Καπετανάκη, Χριστίδη. Καλή διασκέδαση!
ernper: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για την "Ωραία Κοιμωμένη¨" Ερνέστος Περάκης
admin: Τις προσκλήσεις για την Ωραία Κοιμωμλενη κερδίζουν οι: Αρβανίτη Μικέτα, Κατερίνα Κορμπή, Ερνέστος Περάκης. Καλή διασκέδαση!
admin: Τα ονόματα για τις 24/4 για τον Αντώνη Φωνιαδάκη είναι: Κωνσταντοπούλου, Χαϊδά, Βασιλείου, Κόντες, Λεγάκη, Λέκκας. Καλή διασκέδαση.
amira17: σας ευχαριστώ πολύ. Κάλή σας μέρα
admin: Σε ό,τι αφορά την Σωματοψυχοπαιδαγωγική έχει δημοσιευθεί. Για το ερώτημα της creo-reon αν δεν μας πείτε για ποια καταχώρηση μιλάτε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν την έχουμε λάβει ή όχι. Πάντως δεν υπάρχουν τόσο παλιές εκκρεμότητες στις Καταχωρήσεις που έχουμε λάβει.
amira17: στειλτε μου μειλ και στο evangelia.marougka@gmail.com .αυτό σας έχω στείλει. Ευχαριστώ πολύ
amira17: Καλησπέρα, σας έχω στείλει ένα εργαστήριο κίνησης βασισμένο στην πανεπιστημιακή μέθοδο της Σωματοψυχοπαιδαγωγικής. Δεν γνωρίζω αν το λάβατε. μηπως κατι δεν έκανα σωστά. θα γίνει στο Horos στις 25 Απριλίου. Θα εκτιμούσα μια απάντησή σας
creo-reon: αγαπητέ admin, θα θελα να ρωτήσω αν λαμβάνετε τις καταχωρήσεις μου, γιατί τη μία φορά δεν δημοσιεύτηκε καθόλου και τώρα είχα κάνει μια πριν το πάσχα. Αναρωτιέμαι αν κάτι δεν πάει καλά με το λογαριασμό μου. φιλία
admin: Πατήστε "Καταχώρηση" και στείλτε αρχείο κειμένου με τα στοιχεία. Στον τίτλο γράψτε Στοιχεία Ομάδας. Στην κατηγορία επιλέξτε Καταχώρηση Στοιχείων Σχολής (θα καταλάβουμε). Προσέξτε, η ομάδα θα πρέπει να έχει Καταστατικό προκειμένου να καταχωρηθεί.
κιραν: Καλημέρα!πως μπορούμε να καταχωρήσουμε την ομάδα μας?
admin: Στο Betelgez στις 13/3 θα πάνε: Αφροδίτη Ντρισμπιώτη, Μαρία Μαντούκου.
admin: Στο Medula στις 14 και 15/3 θα πάνε:ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ, Αλεξανδρος Μπαμπαρακος, Μαρία Τσίχλη, Ναυσικά Θεοδωρίδου
admin: Βέβαια όταν αποκαλώ "εκπληκτική" την Τζοκόντα της Λυρικής, τότε τι να πω για τα Nederlands? Από άλλο πλανήτη..

Only registered users can send messages, register or login

Στοιχεία Επισκεψιμότητας

Επισκέψεις αυτού του μήνα:9975
Top Visiting Day: 07-12-2018 : 2117
Αριθμός μελών σε σύνδεση: 0
Επισκέπτες τώρα: 207
Εγγεγραμένα μέλη: 4294
Τώρα σε σύνδεση:
-
Dancetheater.gr. All rights reserved 2010-2016

Login or Register

LOG IN

national cpr association