Dance Theater

Προϋποθέσεις και Διαδικασία Αναγνώρισης των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης

Υπεγράφη από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λυδία Κονιόρδου και πρόκειται να υπογραφεί από τον Υπουργό Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου και τον Υφυπουργό Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρη Μπαξεβανάκη, η ΚΥΑ που προβλέπεται στην διάταξη του Α 79 Ν. 4481/2017 που αφορά στην αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί έως 10.6.2003.
Οι τίτλοι σπουδών θεωρούνται ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις 10.6.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Αρμόδιος για την αναγνώριση της ισοτιμίας ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και η αναγνώριση για την μεταβατική αυτή περίοδο γίνεται σύμφωνα με το πιστοποιητικό που αποτελεί παράρτημα της ΚΥΑ.

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική απόφαση που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης με τα ΤΕΙ.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την Υπουργική απόφαση.


Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση:

1. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) αποφαίνεται για την αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών, που έχουν χορηγήσει οι Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, που διέπονται από το ν. 1158/81 (Α ́ 127) και τα Προεδρικά Διατάγματα, που έχουν εκδοθεί με εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3149/2003 (Α ́ 141), με τους τίτλους που χορηγούσαν έως τις 10.6.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα ειδικότητες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

2. Στους τίτλους σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1158/1981 (όπως αναφέρονται στο παράρτημα Α ́ της παρούσας) και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 της παρούσας, περιλαμβάνονται οι εξής:

α) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης, Τμήμα Υποκριτικής (αποκλειστικά για αποφοίτους Λυκείου ή ισότιμης σχολής),

β) Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης, Τμήμα Υποκριτικής (για τα εξαιρετικά Ταλέντα της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.1158/1981), εφόσον έχουν αποκτήσει απολυτήριο Λυκείου έως την 10.6.2003,

γ) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Χορού, Τμήμα Καθηγητών Χορού (αποκλειστικά για απόφοιτους Λυκείου ή ισότιμης σχολής)

δ) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Χορού, Τμήμα Χορευτών (αποκλειστικά για απόφοιτους Λυκείου ή ισότιμης σχολής)

ε) Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Χορού, Τμήμα Χορευτών (για όσους δεν διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου), εφόσον ο κάτοχός του έχει λάβει απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμης Σχολής μετά την Εισαγωγή του στην Ανώτερη Σχολή και σε κάθε περίπτωση έχουν αποκτήσει απολυτήριο Λυκείου έως την 10.6.2003.

3. Οι κάτοχοι των τίτλων σπουδών της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να υποβάλουν αίτηση για ισοτιμία προς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ευκρινές φωτοαντίγραφο:

α) Συμπληρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.

β) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου αποδεικτικού της ταυτότητάς τους.

γ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α). Η θεώρηση του τίτλου μπορεί να έχει γίνει και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου σύμφωνα με τις παλαιότερες ονομασίες του, ήτοι Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι ένας τίτλος σπουδών εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία θεώρησης του τίτλου από το ΥΠΠΟΑ. Οι τίτλοι σπουδών της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) και των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος δεν απαιτούν θεώρηση του ΥΠ.ΠΟ.Α..

δ) Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού ανταποδοτικού τέλους σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (για την περίπτωση αρχικής αίτησης ή επανεξέτασης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 69693/22-12-2016 (Β ́ 4485) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Η διαδικασία που θα ακολουθεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για τη χορήγηση της ισοτιμίας ρυθμίζεται ως εξής:

α) Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει ή προσκομίζει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της παρούσας. Ο φάκελος εξετάζεται από την Επιτροπή Ισοτιμιών (Ε.Ι.), προκειμένου να ελεγχθεί η γνησιότητα του προσκομιζόμενου τίτλου, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και να εισηγηθεί για την ισοτιμία ή μη του κατατεθειμένου τίτλου σπουδών.

β) Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Ισοτιμιών δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει κάθε επιπλέον αναγκαίο στοιχείο, με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

γ) Μετά την εξέταση του φακέλου του ενδιαφερόμενου, η Ε.Ι εισηγείται προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τη χορήγηση ισοτιμίας ή μη του τίτλου σπουδών, το οποίο αποφασίζει.

δ) Η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση χορήγησης της εν λόγω ισοτιμίας, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει το πιστοποιητικό.

Share this post

Last modified on
Greek English French German Italian Spanish
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Πες ό,τι θες

History
Vana: Τις προσκλήσεις για την παράσταση Sasha Waltz & Guests | "Kreatur" κερδίζουν οι: Ελένη Ζαχαροπούλου, Ίνα Βάρκα , Μαρία Αρβανιτάκη.
admin: Πατήστε "Δημοσίευση Κειμένου" επάνω δεξιά.
Alice Kyriakidou: γεια σας!πως μπορω να δημοσιευσω μια αγγελια?ευχαριστω
admin: Τον μήνα Σεπτέμβριο είχαμε ρεκόρ επισκεψιμότητας στο Dancetheater.gr με περισσότερες από 98.500 επισκέψεις! Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη.
admin: Τον μήνα Ιούλιο η επισκεψιμότητα του Dancetheater.gr ξεπέρασε τις 95.000 επισκέψεις!
admin: Τον μήνα Ιούνο η επισκεψιμότητα του Dancetheater.gr ξεπέρασε τις 94.500 επισκέψεις!
admin: Τον μήνα Μάιο η επισκεψιμότητα του Dancetheater.gr ξεπέρασε τις 96.500 επισκέψεις!
annakiii: καλησπερα!! μηπως ξερει κανεις αν παραδιδονται μαθηματα twerk στην αθηνα?
admin: Για να προμηθευτείτε την κάρτα πατήστε στο banner στην κορυφή του site.
admin: admin: Εννοείτε να προμηθευτείτε την κάρτα ή να εντάξετε το μαθημα σας στην κάρτα?
psycorps: καλησπέρα πως μπορώ να ενταχθώ στην κάρτα dance theatre plus?
admin: Η κάρτα Dancetheater Plus είναι πλέον διαθέσιμη.
Margianna: Υπαρχει καποια ανακοιωση για την καρτα dancetheatre plus?
evoulatisvroxis: καλημερες. Πως αποκτουμε τη καρτα dancetheater plus?
3 τελίτσες: Η Elizabeth Harrod 5 μέρες πριν γεννήσει!!! «link»
3 τελίτσες: Η Elizabeth Harrod, σολίστ του Βασιλικού Μπαλέτου (Royal Ballet), 3 εβδομάδες πριν γεννήσει!!! «link»
3 τελίτσες: φωτο: 7 μηνών έγκυος Elizabeth Harrod, σολίστ του Royal Ballet «link»
3 τελίτσες: RAD's new Advanced 1 & 2 male syllabi. «link»
admin: Τις θέσεις για τα σεμινάρια του Akropoditi κερδίζουν: ΚΙΤΣΙΟΥ ΓΙΩΤΑ, Αρέστη Εύη, Τσαλκιτζογλου Μαριτα, Ηρώ Μητρούτσικου, Σπύρος Πετρίτης. Καλή διασκέδαση και καλά μπάνια!
something: Tiny Dancers Among Us «link»
drakaki: Γιούπι!!!!! Ευχαριστωωωώ dancetheatre για τη θέση στο εργαστήριο φωνής της Καζαντζίδη στο Dance fest Akropoditi
something: ''Σε κάθε περίπτωση, ο χορευτής που θέλει να γίνει καλός στο μοντέρνο πρέπει να έχει βάσεις κλασικού μπαλέτου.'' ~ Yolanta Zaharieva, χορογράφος και καθηγήτρια μπαλέτου
admin: Στο Acroplane θα πάνε οι: Παναγιωτακοπούλου, Καπετανάκη, Χριστίδη. Καλή διασκέδαση!
ernper: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για την "Ωραία Κοιμωμένη¨" Ερνέστος Περάκης
admin: Τις προσκλήσεις για την Ωραία Κοιμωμλενη κερδίζουν οι: Αρβανίτη Μικέτα, Κατερίνα Κορμπή, Ερνέστος Περάκης. Καλή διασκέδαση!
admin: Τα ονόματα για τις 24/4 για τον Αντώνη Φωνιαδάκη είναι: Κωνσταντοπούλου, Χαϊδά, Βασιλείου, Κόντες, Λεγάκη, Λέκκας. Καλή διασκέδαση.
amira17: σας ευχαριστώ πολύ. Κάλή σας μέρα
admin: Σε ό,τι αφορά την Σωματοψυχοπαιδαγωγική έχει δημοσιευθεί. Για το ερώτημα της creo-reon αν δεν μας πείτε για ποια καταχώρηση μιλάτε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν την έχουμε λάβει ή όχι. Πάντως δεν υπάρχουν τόσο παλιές εκκρεμότητες στις Καταχωρήσεις που έχουμε λάβει.
amira17: στειλτε μου μειλ και στο evangelia.marougka@gmail.com .αυτό σας έχω στείλει. Ευχαριστώ πολύ
amira17: Καλησπέρα, σας έχω στείλει ένα εργαστήριο κίνησης βασισμένο στην πανεπιστημιακή μέθοδο της Σωματοψυχοπαιδαγωγικής. Δεν γνωρίζω αν το λάβατε. μηπως κατι δεν έκανα σωστά. θα γίνει στο Horos στις 25 Απριλίου. Θα εκτιμούσα μια απάντησή σας
creo-reon: αγαπητέ admin, θα θελα να ρωτήσω αν λαμβάνετε τις καταχωρήσεις μου, γιατί τη μία φορά δεν δημοσιεύτηκε καθόλου και τώρα είχα κάνει μια πριν το πάσχα. Αναρωτιέμαι αν κάτι δεν πάει καλά με το λογαριασμό μου. φιλία
admin: Πατήστε "Καταχώρηση" και στείλτε αρχείο κειμένου με τα στοιχεία. Στον τίτλο γράψτε Στοιχεία Ομάδας. Στην κατηγορία επιλέξτε Καταχώρηση Στοιχείων Σχολής (θα καταλάβουμε). Προσέξτε, η ομάδα θα πρέπει να έχει Καταστατικό προκειμένου να καταχωρηθεί.
κιραν: Καλημέρα!πως μπορούμε να καταχωρήσουμε την ομάδα μας?
admin: Στο Betelgez στις 13/3 θα πάνε: Αφροδίτη Ντρισμπιώτη, Μαρία Μαντούκου.
admin: Στο Medula στις 14 και 15/3 θα πάνε:ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ, Αλεξανδρος Μπαμπαρακος, Μαρία Τσίχλη, Ναυσικά Θεοδωρίδου
admin: Βέβαια όταν αποκαλώ "εκπληκτική" την Τζοκόντα της Λυρικής, τότε τι να πω για τα Nederlands? Από άλλο πλανήτη..

Only registered users can send messages, register or login

Στοιχεία Επισκεψιμότητας

Top Visiting Day: 07-12-2018 : 2117
Αριθμός μελών σε σύνδεση: 2
Επισκέπτες τώρα: 246
Εγγεγραμένα μέλη: 4336
Τώρα σε σύνδεση:
admin
Paraisthnsn
Dancetheater.gr. All rights reserved 2010-2016

Login or Register

LOG IN

resources