Κυριακή, 01 Σεπτεμβρίου 2013 13:46

Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Κρατική Σχολή Ορχηστικής ΤέχνηςΗ Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης θα προσλάβει ως διδακτικό προσωπικό 20 άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Για το σχολικό έτος 2013-2014 θα προσληφθούν τρεις καθηγητές κλασικού μπαλέτου και πέντε σύγχρονου χορού, δύο καθηγητές ρυθμικής και ένας μουσικής. Επίσης, θα απασχοληθούν ένας καθηγητής ανατομίας, ένας ιστορίας τέχνης και ένας καθηγητής ιστορίας χορού. Παράλληλα στη σχολή θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έξι πιανίστες συνοδοί.

Όσοι επιθυμούν να διδάξουν στη σχολή θα πρέπει:

1. Να είναι έλληνες πολίτες (να έχουν την ελληνική ιθαγένεια) ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή να εμπίπτουν στις ειδικές εξαιρέσεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2683/99 (ΦΕΚ 19 Α-9/2/99). Ειδικά για τους υποψηφίους πολίτες κράτους μέλους της EE απαιτείται απλή γνώση της ελληνικής γλώσσας την οποία θα ελέγξει η τριμελής επιτροπή που θα διενεργήσει τις προσλήψεις (Ν. 2431/30-7-96 άρθρο 2 παρ. 3).

2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο (ΠΑ 403/87 ΦΕΚ 179 Α), δηλαδή να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1949 έως και 1992.

3. Να μην υπάρχει γι' αυτούς κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική είτε επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρης ή μερική) κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/A/9-2-99).

4. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή σε περίπτωση που έχουν αναγνωριστεί ως αντιρρησίες συνείδησης να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομο θεσίας άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία, άρθρο 5 Ν. 2683/99 (ΦΕΚ 19/A/9-2-99).

5. Να είναι υγιείς.

Οι υποψήφιοι για τη διδασκαλία κλασικού μπαλέτου, σύγχρονου χορού και ρυθμικής θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα καθηγητή αναγνωρισμένης Σχολής Χορού στην Ελλάδα ή Ανώτερης Σχολής Χορού του εξωτερικού και διδακτική πείρα πέντε ετών στο μάθημα της ειδικότητάς τους στις ως άνω σχολές.

Οι υποψήφιοι για το μάθημα της Μουσικής θα πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου ανωτέρων θεωρητικών αναγνωρισμένου Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εσωτερικού ή Ανώτερης Μουσικής Σχολής του εξωτερικού.

Για τις θέσεις των καθηγητών ανατομίας απαιτείται πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής και με ειδικότερη γνώση κατά προτίμηση ανατομίας (ορθοπεδική παθολογο ανατομική οστεοπαθολογική αθλητιατρική).

Οι ενδιαφερόμενοι για το μάθημα Ιστορίας Τέχνης θα πρέπει να διαθέτουν ανάλογο δίπλωμα πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής, όπως και οι υποψήφιοι για το μάθημα Ιστορία Χορού, για τους οποίους όμως απαιτείται και αποδεδειγμένη ενασχόληση με την ιστορία του χορού.

Για τους πιανίστες συνοδούς απαιτείται ικανή πείρα στη συνοδεία χορευτικών μαθημάτων.

Όσοι επιθυμούν να καλύψουν τις θέσεις πρέπει να υποβάλουν έως 6 Σεπτεμβρίου 2013, στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (οδός Ομήρου 60, 2ος όροφος ΤΚ 106 72 Αθήνα), αίτηση υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από τη σχολή χωρίς χαρτόσημο.

Πληροφορίες: Τηλ. 210 3612263

Read 2702 times Last modified on Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2013 11:58
Like us on Facebook